สถาบันการบินพลเรือน : รับตรงปี59 หลักสูตรวิชาภาคพื้น รับสมัคร ถึง 31 มี.ค. 59

Catc

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน หลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2559

หลักสูตรที่รับสมัคร และจำนวนรับ (แบ่งออกเป็น 2 ภาค คือภาคปกติและภาคต่อเนื่อง)
1 หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัญฑิต สาขาการจัดการการบิน ประกอบด้วย 3 วิชาเอก (4ปี) จำนวนรับ 260 คน
  1.1 วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ
  1.2 วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน
  1.3 วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  2.1 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน(4ปี) จำนวนรับ 60 คน
  2.2 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน (เทียบโอน) (3ปี) จำนวนรับ 20 คน
3 หลักสูตรระดับอนุปริญญา จำนวน 3 สาขาวิชา
  3.1 สาขาวิชานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน จำนวนรับ 13 คน
  3.2 สาขาวิชานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน ภาคสมทบ จำนวนรับ 13 คน
  3.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (เครื่องวัดประกอบการบิน) จำนวนรับ 40 คน
  3.4 สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (อิเล็กทรอนิกส์การบิน) จำนวนรับ 40 คน
  3.5 สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (อิเล็กทรอนิกส์การบิน) ภาคสมทบ จำนวนรับ 20 คน
4 หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (ต่อเนื่อง) 2 วิชาเอก
  4.1 วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน จำนวนรับ 20 คน
  4.2 วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ จำนวนรับ 20 คน

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
1 ภาคปกติ และ ภาคสมทบ
  1.1 สอบวัดความรู้ 90%
   + วิชาภาษาอังกฤษ 30%
   + วิชาคณิตศาสตร์ 25%
   + วิชาฟิสิกส์ 25%
   + วิชาการใช้ทักษะการคิดเชิงเหตุผลและความรู้พื้นฐานด้านการบิน 10%
  1.2 สอบสัมภาษณ์ 10%
   + สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ เพื่อวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

2 ภาคต่อเนื่อง และ หลักสูตรเทียบโอน
  2.1 สอบวัดความรู้ 80%
   + วิชาภาษาอังกฤษ 30%
   + วิชาคณิตศาสตร์ 25%
   + วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 25%
   + วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพื้นฐานด้านการบิน 10%
  2.2 สอบสัมภาษณ์ 10%
   + สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ เพื่อวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

รับสมัคร 21 ธันวาคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559

ระเบียบการและรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
เว็บไซต์รับสมัครและที่เกี่ยวข้องคลิก

Comments

comments