ม.อ. : รับตรง60 โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (ผู้จบ ป.ตรี) รับสมัคร ถึง 6 ธ.ค. 59

มอ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท สำหรับผู้จบปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และจํานวนรับเข้าศึกษา
– หลักสูตรแพทย์ศาสตรบัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ (จำนวนรับกลุ่มละ 4 คน)


คุณสมบัติเฉพาะ
กลุ่มที่ 1 โควตาจังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
– อายุไม่เกิน 30 ปี
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 และปัจจุบันเป็นข้าราชการ หรือบุคคลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
– เป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
– คุณสมบัติเพิ่มเติมในระเบียบการ
กลุ่มที่ 2 โควตาจังหวัด สงขลา สตูล พัทลุง
– อายุไม่เกิน 30 ปี
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 และปัจจุบันเป็นข้าราชการ หรือบุคคลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
– เป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
– คุณสมบัติเพิ่มเติมในระเบียบการ

การคัดเลือก
– สอบ PSU TEP
– สอบสัมภาษณ์ MMI

การรับสมัคร
รับสมัคร : บัดนี้ ถึง 6 ธันวาคม 2559

ระเบียบการและรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
เว็บไซต์รับสมัครและที่เกี่ยวข้องคลิก

Comments

comments