ม.ธรรมศาสตร์ : รับตรง60 โครงการนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัคร ถึง 25 ธ.ค. 59

ธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ตามโครงการนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และจํานวนรับเข้าศึกษา
– สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและบริหารการก่อสร้าง (EBM)      จำนวนรับ 60 คน
– สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (iPEN-iEE)             จำนวนรับ 60 คน
– สาขาวิชาวิศกรรมซอฟต์แวร์ (Soft-EN)                         จำนวนรับ 60 คน


คุณสมบัติเฉพาะ
– เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
A ยื่นคะแนนมาตรฐาน
     A1- ยื่นคะแนน PAT1หรือ PAT2และ PAT3 (กำหนดเกรณฑืขั้นต่ำ 100 คะแนน) หรือ
     A2- ยื่นคะแนน 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์และ ฟิสิกส์ (กำหนดเกรณฑืขั้นต่ำ 50 คะแนน)
B สอบข้อเขียน
     – กรณีผู้มีคะแนนต่ำกว่าเกรณฑ์ ตาม A ผู้สมัครต้องสอบข้อเขียน ในหมวด คณิตศาสตร์ และ ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
– คุณสมบัติเพิ่มเติมในระเบียบการ

การคัดเลือก
– ยื่นคะแนน หรือ สอบข้อเขียน
– สอบสัมภาษณ์

การรับสมัคร
รับสมัคร : บัดนี้ ถึง 25 ธันวาคม 2559

 

ระเบียบการและรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
เว็บไซต์รับสมัครและที่เกี่ยวข้องคลิก

Comments

comments