ม.เกษตรศาสตร์ : รับตรง60 โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัคร ถึง 20 ก.พ. 60

เกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ตามโครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และจํานวนรับเข้าศึกษา (จำนวนรับ 17 คน)
– สาขาวิชาคณิตศาสตร์
– สาขาวิชาเคมี
– สาขาวิชาชีววิทยา
– สาขาวิชาสถิติ
– สาขาวิชาฟิสิกส์
– สาขาวิชาจุลชีววิทยา
– สาขาวิชาพันธุศาสตร์
– สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
– สาขาวิชาสัตววิทยา
– สาขาวิชาชีวเคมี
– สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
– สาขาวิชาเคมีอุตสหกรรม
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์


คุณสมบัติเฉพาะ
– เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
– เป็นผู้ที่ผ่านค่ายโอลิมปิกวิชาการค่าย 2 ใน 6 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา และดาราศาสตร์
– เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00
– คุณสมบัติเพิ่มเติมในระเบียบการ

การคัดเลือก
– สอบสัมภาษณ์

การรับสมัคร
รับสมัคร : บัดนี้ ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2560

 

ระเบียบการและรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
เว็บไซต์รับสมัครและที่เกี่ยวข้องคลิก

Comments

comments