ม.มหาสารคาม : รับตรง60 โครงการต้นกล้านิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ รับสมัคร 1 ถึง 28 ธ.ค. 59

มหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ตามโครงการต้นกล้านิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และจํานวนรับเข้าศึกษา
– หลักสูตรหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) จำนวนรับ 75 คน


คุณสมบัติเฉพาะ
– เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
– เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือสำเร็จการศึกษาให้ใช้ 6 ภาคการศึกษา
– คุณสมบัติเพิ่มเติมในระเบียบการ

การคัดเลือก
– คุณสมบัติ/เงื่อนไขของผู้สมัคร
– สอบสัมภาษณ์

การรับสมัคร
รับสมัคร : 1 ถึง 28 ธันวาคม 2559

ระเบียบการและรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
เว็บไซต์รับสมัครและที่เกี่ยวข้องคลิก

Comments

comments