จุฬา : รับตรง61 แบบโควตา ในระบบ TCAS รอบที่ 2 รับสมัคร 4 ถึง 10 ม.ค. 61

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในระบบ TCAS รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

 


โควตาที่เปิดรับ

1. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางศิลปศึกษาเข้าศึกษา

ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ 

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

2. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและ

วรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์ 

(รายละเอียด) (เอกสารประกอบการสมัคร) (ใบรับรองผลการศึกษา ผลงานด้านภาษาไทย และความประพฤติ)

3. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษา

ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท)

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร/เอกสารขอรับทุนฯ)  

(คำแนะนำการสมัครขอรับทุนโครงการจุฬาฯ-ชนบท)

4. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษา

ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท)  (โรงเรียนปอเนาะพิเศษในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุุมารี)

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร/เอกสารขอรับทุนฯ)  

(คำแนะนำการสมัครขอรับทุนโครงการจุฬาฯ-ชนบท)

5. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษา

ในคณะเศรษฐศาสตร์

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร

6. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์เข้าศึกษาในหลักสูตร

เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ 

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

7. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ 

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

8. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร-

บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

9. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะ

(รายละเอียด)   (ดอกสารประกอบการสมัคร)

10. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติ

ทางกีฬาฟุตบอล 

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

 

รอบที่ 2 การรับนักศึกษาแบบโควตาที่มีการสอบข้อ เขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ

คณะ / สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัคร  คุณสมบัติ และรายละเอียดต่างๆ [DOWNLOAD]

รายละเอียดการคัดเลือกและจำนวนรับของแต่ละคณะ/สาขาวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดติดตามจากประกาศอย่างเป็นทางการในแต่ละรอบ 


คุณสมบัติเฉพาะ
– คุณสมบัติเพิ่มเติมในระเบียบการ
การคัดเลือก
– มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ
– คุณสมบัติเพิ่มเติมในระเบียบการ

การรับสมัคร
รับสมัคร : 4 ถึง 10 มกราคม 2561

ระเบียบการและรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
เว็บไซต์รับสมัครและที่เกี่ยวข้องคลิก

Comments

comments