ม.มหิดล : รับตรง61 โครงการ ในระบบ TCAS Portfolio รอบที่ 1/2 รับสมัคร 22 ถึง 26 ธ.ค. 60

มหิดล

 

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในระบบ TCAS รอบที่ 1/2 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และจํานวนรับเข้าศึกษา

1. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล –วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวิทยาการ), สาขาวิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาาวิศวกรรมไฟฟ้า 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
3. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม 


คุณสมบัติเฉพาะ
– เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยและคุณสมบัติอื่นๆตามที่แต่ละสาขาวิชากำหนด
– คุณสมบัติเพิ่มเติมในระเบียบการ
การคัดเลือก
– คุณสมบัติเพิ่มเติมในแต่ละคณะในระเบียบการ

การรับสมัคร
รับสมัคร : 22 ธันวาคม ถึง 26 ธันวาคม 2561 (เพิ่มเติมคลิก)

 

ระเบียบการและรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
เว็บไซต์รับสมัครและที่เกี่ยวข้องคลิก


Comments

comments