ม.เกษตรศาสตร์ : รับตรง61/TCAS โครงการเพชรนนทรี รับสมัคร 15 ถึง 30 ม.ค. 61

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการเพชรนนทรี ประจำปีการศึกษา 2561

 

คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และจํานวนรับเข้าศึกษา

 

คุณสมบัติเฉพาะ
– เป็นผู้ที่ สำเร็จการศึกษาหรือ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนีบัตรเทียบเท่า
– ต้องมีความสามารถพิเศษโดดเด่นเฉพาะทาง ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด โดยมีการรับรองผลงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นที่ยอมรับ (
– เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ที่แต่ละสาขาวิชากำหนด
– มีผลการสอบ O-net วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน
– มีผลการสอบ GAT/PAT และหรือ วิชาสามัญ(9 วิชา) ตามที่แต่ละสาขาวิชากำหนด
– เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่แต่ละสาขาวิชากำหนด
– คุณสมบัติเพิ่มเติมในระเบียบการ

 

การคัดเลือก
– ยื่นผลการเรียน
– ยื่นผลการสอบ
– สอบสัมภาษณ์

 

การรับสมัคร
รับสมัคร : 15 ถึง 30 มกราคม 2561

 

ระเบียบการและรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
เว็บไซต์รับสมัครและที่เกี่ยวข้องคลิก

Comments

comments