ม.อ. : รับตรง61/TCAS โครงการไนติงเกล คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัคร 1 ถึง 18 เม.ย. 61

 

มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการไนติงเกล คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และจํานวนรับเข้าศึกษา
– คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน 10 คน


คุณสมบัติเฉพาะ
– เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต ในโรงเรียนทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้
– เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
– เป็นผู้ที่ได้รับการฝึกปฏิบัติงานจากโรงพยาบาลรัฐ เป็นเวลาอย่างน้อย 10 วัน (ต้องมีใบนับรอง)
– เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่แต่ละสาขาวิชากำหนด
– คุณสมบัติเพิ่มเติมในระเบียบการ

 

การคัดเลือก
– ยื่นผลการสอบ
– สอบสัมภาษณ์

 

การรับสมัคร
รับสมัคร : 8 ถึง 18 เมษายน 2561

ระเบียบการและรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
เว็บไซต์รับสมัครและที่เกี่ยวข้องคลิก

Comments

comments