ม.พะเยา : รับตรง61/TCAS โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม รับสมัคร 1 ถึง 23 ก.พ. 61

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย (แพทย์ 5 ปี) ประจำปีการศึกษา 2561

คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และจํานวนรับเข้าศึกษา
– หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 20 คนคุณสมบัติเฉพาะ
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
– มีอายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขอย่างน้อย 1 ปี ให้กับหน่วยงานของภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ไม่นับรวมการท างานในภาคเอกชน พร้อมทั้งแนบใบรับรองการทำงานมาพร้อมกับเอกสารการสมัคร หรือสำร็จปริญญาโททางการแพทย์ (กรณีไม่มีประสบการณ์การทำงาน)
– เป็นผู้ที่มีคะแนนจากการสอบ GAT/PAT และคะแนนสอบรายวิชาเฉพาะกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ปีปัจจุบัน
– ผู้สมัครต้องไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล (นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร)
– คุณสมบัติเพิ่มเติมในระเบียบการ

 

การคัดเลือก
– ยื่นผลสอบ
– สอบสัมภาษณ์

 

การรับสมัคร
รับสมัคร : 1 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2561

 

ระเบียบการและรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
เว็บไซต์รับสมัครและที่เกี่ยวข้องคลิก

Comments

comments