ม.พะเยา : รับตรง61/TCAS โครงการรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รับสมัคร 15 ถึง 30 มี.ค. 61

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และจํานวนรับเข้าศึกษา
– หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 10 คน (จังหวัดละ1 คน ยกเว้น จังหวัดพะเยา รับ 3 คน)


 

คุณสมบัติเฉพาะ
– เป็นผู้ที่ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียน 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน และพะเยา
– เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ที่แต่ละสาขาวิชากำหนด
– ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐได้หลังจากจบการศึกษาแล้ว โดยต้องสามารถท าสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาลตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย
– เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่แต่ละสาขาวิชากำหนด
– คุณสมบัติเพิ่มเติมในระเบียบการ

 

การคัดเลือก
– ผลการเรียน
– คะแนนสอบ GAT/PAT
– คะแนนสอบ กสพท.
– สอบสัมภาษณ์

 

การรับสมัคร
รับสมัคร : 15 ถึง 30 มีนาคม 2561

ระเบียบการและรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
เว็บไซต์รับสมัครและที่เกี่ยวข้องคลิก

Comments

comments