ม.ทักษิณ : รับตรง61/TCAS หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิธีพิเศษ รับสมัคร ถึง 7 ธ.ค. 60

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และจํานวนรับเข้าศึกษา


คุณสมบัติเฉพาะ
– เป็นผู้ที่ สำเร็จการศึกษาหรือ กำลังศึกษาอยู่ใน ระดับอนุปริญญาหรือ ปวส. หรือเทียบเท่า
– เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าที่แต่ละสาขาวิชากำหนด
– เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่แต่ละสาขาวิชากำหนด
– คุณสมบัติเพิ่มเติมในระเบียบการ

การคัดเลือก
– สอบสัมภาษณ์

 

การรับสมัคร
รับสมัคร : 24 ต.ค. ถึง 7 ธันวาคม 2560

ระเบียบการและรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
เว็บไซต์รับสมัครและที่เกี่ยวข้องคลิก

 

Comments

comments