พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง : รับตรง61/TCAS คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตร 3 ปี) รับสมัคร ถึง 15 มี.ค. 61

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตร 3 ปี) ประจำปีการศึกษา 2561

คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และจํานวนรับเข้าศึกษา
– คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (ต่อเนื่อง)       20 คน
– คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ต่อเนื่อง)       20 คน
– คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง)           20 คน


คุณสมบัติเฉพาะ
– เป็นผู้ที่ สำเร็จการศึกษาหรือ กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. 
– เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่แต่ละสาขาวิชากำหนด
– คุณสมบัติเพิ่มเติมในระเบียบการ

การคัดเลือก
– สอบข้อเขียน
– สอบสัมภาษณ์

 

การรับสมัคร
รับสมัคร : ถึง 15 มีนาคม 2561

 

ระเบียบการและรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
เว็บไซต์รับสมัครและที่เกี่ยวข้องคลิก

Comments

comments