ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ : รับตรง61/TCAS แบบโควตา รอบที่ 2 รับสมัคร ถึง 15 มี.ค. 61

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แบบโควตา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

ประเภทโควตา
– โควตาผลการเรียนดี
– โควตานักเรียนกิจกรรม
– โควตานักกีฬา
– โควตานักเรียนผู้มีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์
– โควตายุวชนเพื่อท้องถิ่น
– โควตาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
– โควตาภาคกลาง
– โควตาโรงเรียนเครือข่าย
– โควตาบุตร อสม.
– โควตาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด


คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และจํานวนรับเข้าศึกษา
คณะครุศาสตร์
– สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 20 คน
– สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 20 คน
– สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 20 คน
– สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 20 คน
– สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 10 คน
– สาขาวิชาภาษาจีน 8 คน
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 8 คน
– สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 8 คน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
– สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 15 คน
– สาขาวิชาจิตวิทยา (กลุ่มวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว)9 คน
– สาขาวิชาจิตวิทยา (กลุ่มวิชาจิตวิทยาชุมชน) 9 คน
– สาขาวิชาจิตวิทยา (กลุ่มวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) 9 คน
– สาขาวิชานิติศาสตร์ 30 คน
– สาขาวิชาทัศนศิลป์ 9 คน
– สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร 9 คน
– สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 20 คน
– สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 30 คน
– สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 20 คน
– สาขาวิชาดนตรีสากล 9 คน
– สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 9 คน
– สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 9 คน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 20 คน
– สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 9 คน
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 5 คน
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย) 5 คน
– สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 9 คน
– สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 15 คน
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 10 คน
– สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร 20 คน
– สาขาวิชาเคมี 15 คน
– สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 9 คน
– สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย 9 คน
– สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 9 คน
– สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 15 คน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
– สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 9 คน
– สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาสัตวศาสตร์ 9 คน
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9 คน
– สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 15 คน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
– สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 20 คน
– สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม 15 คน
– สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 10 คน
– สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 9 คน
– สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 10 คน
– สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 9 คน
– สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ 9 คน
คณะวิทยาการจัดการ
– สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 15 คน
– สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 30 คน
– สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 15 คน
– สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 20 คน
– สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร 15 คน
– สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด 15 คน
– สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 15 คน
– สาขาวิชาการบัญชี 20 คน
– สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล 15 คน
– สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 20 คน
– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 9 คน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
– สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาขาติ) 5 คน
– สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 5 คน
– สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ (หลักสูตรสองภาษา) 5 คน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
– สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน 40 คน
– สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 10 คน
– สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 10 คน
วิทยาเขตสระแก้ว
– สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 20 คน
– สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 9 คน
– สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 9 คน

 

คุณสมบัติเฉพาะ
– เป็นผู้ที่ สำเร็จการศึกษาหรือ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวส. ปวช. เฉพาะบางสาขา
– เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าที่แต่ละสาขาวิชากำหนด
– เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่แต่ละสาขาวิชากำหนด
– คุณสมบัติเพิ่มเติมในระเบียบการ


การคัดเลือก
– ผลการเรียน
– สอบสัมภาษณ์

 

การรับสมัคร
รับสมัคร : ถึง 15 มีนาคม 2561

 

ระเบียบการและรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
เว็บไซต์รับสมัครและที่เกี่ยวข้องคลิก

 

Comments

comments