TCAS

ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ : รับตรง61/TCAS แบบโควตา รอบที่ 2 รับสมัคร ถึง 15 มี.ค. 61

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แบบโควตา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทโควตา – โควตาผลการเรียนดี – โควตานักเรียนกิจกรรม – โควตานักกีฬา – โควตานักเรียนผู้มีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ – โควตายุวชนเพื่อท้อง ... Read More »

พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง : รับตรง61/TCAS คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตร 3 ปี) รับสมัคร ถึง 15 มี.ค. 61

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตร 3 ปี) ประจำปีการศึกษา 2561 คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และจํานวนรับเข้าศึกษา – คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอุตสาห ... Read More »

ม.ทักษิณ : รับตรง61/TCAS หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิธีพิเศษ รับสมัคร ถึง 7 ธ.ค. 60

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และจํานวนรับเข้าศึกษา คุณสมบัติเฉพาะ – เป็นผู้ที่ สำเร็จการศึกษาหรือ กำลังศึก ... Read More »

ม.เกษตรศาสตร์ : รับตรง61/TCAS โครงการผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม รับสมัคร 15 ถึง 30 ม.ค. 61

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และจํานวนรับเข้าศึกษา   คุณสมบัติเฉพาะ – เป็นผู้ที่ สำเร็จการศึกษาหรือ กำลังศึกษาอยู่ในช ... Read More »

ม.พะเยา : รับตรง61/TCAS โครงการรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รับสมัคร 15 ถึง 30 มี.ค. 61

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และจํานวนรับเข้าศึกษา – หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 10 คน (จังหวัดละ1 คน ยกเว้น จังหวัดพะเยา รับ ... Read More »

ม.พะเยา : รับตรง61/TCAS โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม รับสมัคร 1 ถึง 23 ก.พ. 61

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย (แพทย์ 5 ปี) ประจำปีการศึกษา 2561 คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และจํานวนรับเข้าศึกษา – หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 20 คน คุณสมบัติเฉพาะ – สำเร็จก ... Read More »

ม.พะเยา : รับตรง61/TCAS โครงการรับตรง 10% รับสมัคร 22 ธ.ค. ถึง 15 ม.ค. 61

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ประจำปีการศึกษา 2561 คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และจํานวนรับเข้าศึกษา คุณสมบัติเฉพาะ – เป็นผู้ที่ สำเร็จการศึกษาหรือ กำลังศึกษาอยู่ในชั้ ... Read More »

ม.อ. : รับตรง61/TCAS โครงการไนติงเกล คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัคร 1 ถึง 18 เม.ย. 61

  มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการไนติงเกล คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และจํานวนรับเข้าศึกษา – คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน 10 คน คุณสมบัติเฉพาะ ... Read More »

ม.อ. : รับตรง61/TCAS โควตาภูมิภาค 14 จังหวัดภาคใต้ รับสมัคร 8 ถึง 18 ม.ค. 61

มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โควตาภูมิภาค เพื่อคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2561 คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และจํานวนรับเข้าศึกษา คุณสมบัติเฉพาะ – เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึก ... Read More »

ม.อุบลราชธานี : รับตรง61/TCAS โควตาพื้นที่ คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัคร 1 ธ.ค. ถึง 28 ก.พ. 61

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โควตาพื้นที่ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และจํานวนรับเข้าศึกษา – คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคอีสาน จำนวนรับ 80 คน / ภาคอื ... Read More »

ม.อุบลราชธานี : รับตรง61/TCAS โควตาพื้นที่ คณะเภสัชศาสตร์ รับสมัคร 1 ธ.ค. ถึง 28 ก.พ. 61

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โควตาพื้นที่ คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และจํานวนรับเข้าศึกษา – คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ภาคอีสาน จำนวนรับ 40 คน / ภาคอื่นๆ ... Read More »

ม.อุบลราชธานี : รับตรง61/TCAS โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร รับสมัคร 1 ธ.ค. ถึง 28 ก.พ. 61

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร ประจำปีการศึกษา 2561 คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และจํานวนรับเข้าศึกษา – คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม      จำนวนรับ 20 คน – คณะเภส ... Read More »

ม.ธรรมศาสตร์ : รับตรง61/TCAS แพทย์/ทันตแพทย์ ภาษาอังกฤษ รับสมัคร 22 ถึง 28 ธ.ค. 60

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และจํานวนรับเข้าศึกษา – หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)            ... Read More »

ม.วลัยลักษณ์ : รับตรง61 โครงการประกาศนีบัตรผู้ช่วยพยาบาล รับสมัคร ถึง 28 ก.พ. 61

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน โครงการประกาศนีบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561 คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และจํานวนรับเข้าศึกษา – หลักสูตรประกาศนีบัตรผู้ช่วยพยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์   คุณสมบัติเฉพาะ – เป็นผู้ที่ ... Read More »

นายร้อยตำรวจ : รับตรง61 นายร้อยตำรวจหญิง 2 โครงการ รับสมัคร 2 พ.ย. ถึง 4 ธ.ค. 60

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ นายร้อยตำรวจหญิง 2 โครงการ   คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และจํานวนรับเข้าศึกษา – นักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง คุณสมบัติเฉพาะ สำหรับบุคคลภายนอก – เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ และ ไม่เกิน ... Read More »